ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                              

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.24/2017 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;

Examinând expunerea de motive nr. 3825/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Primăriei Comunei Ceahlău nr. 793/2017;

   Văzând raportul de specialitate comun nr. 3825/2017 al Direcției de management, Direcţiei generale buget finanţe şi Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art. 91, alin.6, lit.”a” şi lit.”c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea  art.1, alin.(1) și alin.(2) din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 24/2017 privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Ceahlău, prin Consiliul Local al Comunei Ceahlău, în scopul asigurării funcţionării Unităţii de asistenţă medico-socială Ceahlău, instituţie publică specializată în acordarea de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico- sociale din judeţul Neamţ, pentru perioada 01.02.2017 –  31.12.2017.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării unităţii medico-sociale prevăzute la alin. (1) în cuantum de 47.500 lei/lună pentru intervalul 01.02.2017-31.03.2017, respectiv în cuantum de 55.000 lei/lună, pentru perioada 01 aprilie – 31 decembrie 2017”.

Art.II: Se aprobă modificarea articolului III- DURATA ASOCIERII- din acordul de asociere anexă la hotărârea prevăzută la art.I de mai sus, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

Acordul de asociere intră în vigoare la data de 1 februarie 2017 şi produce efecte pâna la data de 31 decembrie 2017”.

Art.III: Se aprobă modificarea pct.4.1 lit.a și a pct.4.2 lit.a ale articolului IV- OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR, din acordul de asociere anexă la hotărârea prevăzută la art.I de mai sus, urmând ca acestea să aibă următorul conținut:

4.1. Obligaţii ale Consiliului Judeţean Neamţ

a. să asigure finanţarea pentru cheltuielile curente (de personal, cu excepţia celor aferente personalului de specialitate medico-sanitar, precum şi pentru cheltuieli de întreţinere şi  funcţionare), cu suma de 47.500 lei/lună pentru intervalul 01.02.2017-31.03.2017, respectiv cu suma de 55.000 lei/lună, pentru perioada 01 aprilie – 31 decembrie 2017.

 

4.2. Obligaţii ale Consiliului Local al comunei Ceahlău

a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Judeţean Neamţ pentru acoperirea cheltuielilor curente (de personal, la nivelul statului de funcţii pentru anul 2017, cu excepţia celor aferente personalului de specialitate medico-sanitar, precum şi pentru cheltuieli de întreţinere şi  funcţionare)”.

 Art.IV: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2017.

(2) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordul de asociere.

(3) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ:

                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                      Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.83

Din 30 martie 2017