ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei autoutilitare către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale pentru Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Neamț și stabilirea consumului lunar de combustibil pentru aceasta

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, republicată, precum și ale Hotărîrii Guvernului nr.219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestări de servicii în interes public;

Examinând expunerea de motive nr.4.105/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.304NT/2017 și 319NT/2017 ale Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.4.105/2017 al Direcţiei generale buget finanţe și al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale pentru Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Neamț, a autoutilitarei Dacia Duster, aparținând domeniului privat al Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă un consum de combustibil de 200 litri/lună, pentru autoutilitara prevăzută la art.1, pentru îndeplinirea misiunilor și activităților specifice respectivei structuri.

(2) Nu se consideră depășire la consumul de carburanți normat pe autoutilitara prevăzută la art.1 consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului aprobat.

Art.3: Direcția Logistică, Protocol și Întreținere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum și Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Neamț vor  lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ:

                         SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                      Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.84

Din 30 martie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 84.PDF