ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                        CONSILIUL  JUDEŢEAN                          

HOTĂRÂRE

 

privind constituirea unor consilii consultative şi aprobarea

regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora

 

Consiliul judetean Neamt;

Având în vedere prevederile Legii tinerilor nr.350/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Strategiei de dezvoltare a Judeţului Neamţ – perioadă de programare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.99/2015;

Examinând expunerea de motive nr. 479/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judetean Neamt;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 479/2017 al Direcţiei de management şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

             Luând act de dezbaterile şi amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă constituirea pe lângă Consiliul Judeţean Neamţ a Consiliului Consultativ în domeniul tineretului, ca structură fără personalitate juridică care va funcţiona pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte implementarea şi monitorizarea politicilor publice în domeniul tineretului la nivel judeţean.

(2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ în domeniul tineretului, prevăzut în anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă constituirea pe lângă Consiliul Judeţean Neamţ a Consiliului Consultativ al oamenilor de afaceri, ca structură fără personalitate juridică, care va funcţiona pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte implementarea şi monitorizarea politicilor publice în domeniul economic la nivel judeţean.

(2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ al oamenilor de afaceri, prevăzut în anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Se aprobă constituirea pe lângă Consiliul Judeţean Neamţ a Consiliului Consultativ în domeniul turismului, ca structură fără personalitate juridică, care va funcţiona pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte implementarea şi monitorizarea politicilor publice în domeniul turismului la nivel judeţean.

 (2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ în domeniul turismului, prevăzut în anexa nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: (1) Se aprobă constituirea pe lângă Consiliul Judeţean Neamţ a Consiliului Consultativ în domeniul educaţiei, ca structură fără personalitate juridică, care va funcţiona pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte implementarea şi monitorizarea politicilor publice în domeniul educaţiei la nivel judeţean.

 (2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ în domeniul educaţiei, prevăzut în anexa nr.4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Se aprobă constituirea pe lângă Consiliul Judeţean Neamţ a Consiliului Consultativ în domeniul cultural, ca structură fără personalitate juridică, care va funcţiona pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte implementarea şi monitorizarea politicilor publice în domeniul cultural la nivel judeţean.

 (2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ în domeniul cultural, prevăzut în anexa nr.5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: (1) Se aprobă constituirea pe lângă Consiliul Judeţean Neamţ a Consiliului Consultativ pentru sistemul public sanitar, ca structură fără personalitate juridică, care va funcţiona pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte implementarea şi monitorizarea politicilor publice în domeniul sanitar la nivel judeţean.

 (2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ pentru sistemul public sanitar, prevăzut în anexa nr.6 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                           Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.9

Din 31 ianuarie 2017

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 9.PDF