ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea costului mediu lunar pe copil pentru contractarea de servicii sociale

pe anul 2017

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, ale Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 4.252/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.9240/2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.252/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe și al Direcției de Management,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. a”, pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă costul mediu lunar pe copil pentru contractarea de servicii sociale, valabil pe anul 2017, în cuantum de 2.498 lei/lună/copil.

Art.2: Direcţia Generală Buget Finanţe, precum şi Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

            PREŞEDINTE

             Ionel ARSENE

 

 

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ:

                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                         Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.90

Din 30 martie 2017