ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                          

HOTĂRÂRE

 

privind stabilirea și aprobarea costurilor medii anuale de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale pe anul 2017

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale și ale Hotărârii Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 4.251/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 9.239/2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.4.251/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe și al Direcției de Management,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. a”, pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă costurile medii anuale pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copiilor pentru anul 2017, stabilite pe fiecare categorie de serviciu de protecție socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia Generală Buget Finanţe, precum şi Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

                                                                                 Ionel ARSENE

  

 

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                       Daniela SOROCEANU

  

Piatra Neamț

Nr.91

Din 30 martie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 91.PDF