ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                  

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea costurilor medii anuale/lunare de întreținere pentru persoana adultă cu dizabilități pe anul 2017

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ale Hotărârii Guvernului nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, ale Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, precum și ale Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;

Examinând expunerea de motive nr.4.253/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 9.241 și 10.489/2017 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.253/2017 al Direcției de Management  și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. a”, pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă costurile medii anuale pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități pentru anul 2017, stabilite pe fiecare categorie de serviciu de protecție socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă costul lunar pe beneficiar – persoană adultă cu dizabilități, valabil în situația contractării de servicii sociale pentru anul 2017, în cuantum de 5.360 lei/lună/beneficiar.

Art.3: Direcția de Management și Direcţia Generală Buget Finanţe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

                                                                                  Ionel ARSENE

 

                                                                                      

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                               SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                  Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.92

Din 30 martie 2017

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 92.PDF