ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri  cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea              organizării unei zile tematice și a Concursului „Coșul cu fructe-Coșul cu sănătate”

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

      Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.558/2016 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2016 – 2017;

Examinând expunerea de motive nr. 3517/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 3517/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ  nr.1680/2017, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea organizării unei zile tematice și a Concursului „Coșul cu fructe-Coșul cu sănătate”, ca măsură adiacentă distribuției de mere în anul școlar 2016-2017.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 175.000 lei, în vederea realizării acțiunii de interes public de la alin.(1).

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

          

       

            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.93

Din 30 martie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 93.PDF