ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                            

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 4250/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 6176/2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4250/2017 al Direcției de management și al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea nr. 71/2017 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, aprobate potrivit Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.     Funcția publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior, studii superioare, din cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului, poziția 112 în statul de funcții al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, anexa nr. 2.1, se transformă în inspector, clasa I, grad profesional asistent, studii superioare;

b.     Se modifică anexa nr.2.2- Statul de funcții al Complexului de Servicii „Ion Creangă” Piatra Neamț, aceasta urmând a avea forma prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

c.      Postul vacant de maseur, studii medii din cadrul Centrului de Recuperare a Copilului cu Dizabilități, poziția 27 în statul de funcții al Complexului Servicii de Zi Piatra Neamț, anexa nr.2.3, se transformă în instructor educator pentru activități de resocializare, studii superioare;

d.     Se modifică anexa nr. 2.5- Statul de funcții al Centrului Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități, aceasta urmând a avea forma prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

e.      Se modifică anexele nr.1f)- organigrama Complexului de Servicii „Familia mea” Roman și nr. 2.7- statul de funcții al Complexului de Servicii „Familia mea” Roman, acestea urmând a avea forma prevăzută în anexele nr.3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ și Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                       

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                    SECRETARUL  JUDEŢULUI 

                                                                                           Daniela SOROCEANU    

  

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.94

Din 30 martie 2017

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 94.PDF