ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

   CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea temelor de proiectare pentru o serie de obiective de investiții de interes public județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Examinând expunerea de motive nr.5042/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.5042/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit. ”a”, pct.12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă temele de proiectare pentru o serie de obiective de investiții de interes public județean, conform anexelor nr. 1-72 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

     PREŞEDINTE

     Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.95

Din 30 martie 2017