ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                        

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Colegiul Național

„Calistrat Hogaș” Piatra Neamț în vederea organizării

Olimpiadei Naționale de Limbă Germană Modernă

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 4886/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.2509/2017 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4886/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale şi Direcției de Management, adresa nr. 2113/2017 a Colegiului Național „Calistrat Hogaș”,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.1, alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv organizarea Olimpiadei Naționale de Limbă Germană Modernă, ce va avea loc în perioada 20-26 aprilie 2017, la Piatra-Neamț, județul Neamț.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 20.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

    

 

                                                 

                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                    SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                              Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.96

Din 30 martie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 96.PDF