ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                          

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui mandat special

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 3.667/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Companiei Județene APA SERV S.A.;

Văzând raportul de specialitate nr. 3.667/2017 al Direcției Juridice și Relații Internaționale, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Timișești nr. 50/2013, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(2), lit.„d” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă un mandat special persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Județene APA SERV S.A. în vederea diminuării capitalului social al Companiei Județene APA SERV S.A. urmare retragerii Comunei Timișești din calitatea de acționar al societății.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituțiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                              

CONTRASEMNEAZĂ:

                             SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                     Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.99

Din 30  martie 2017