ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a mandatului unui consilier judeţean

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 9, alin. (2), lit. ”a” , art.10 și 12, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr.66/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în urma demisiei domnului Lucian-Florin Pelepco;

Văzând referatul constatator nr.66/2019, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1: (1) Ia act de încetarea de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului Lucian-Florin PELEPCO.

                     (2) Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la alin.(1).

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 1

Din 30 ianuarie 2019