ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Obiectiv: colectează selectiv” și a cheltuielilor legate de proiect

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.59, alin.(1), pct. B, lit.„b” și „d” din Legea privind regimul deșeurilor nr.211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului mediului nr.1196/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor;

Examinând expunerea de motive nr.1.232/2019 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.1.232/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin. (1) lit. „b”, alin.(5), lit.„a”, pct.13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul „Obiectiv: colectează selectiv”, în valoare totală de 340.221 lei (inclusiv TVA), în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor.

Art.2: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț în sumă totală de 34.022,10 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea de 10% din valoarea eligibilă a proiectului „Obiectiv: colectează selectiv”.

Art.3: Se aprobă asigurarea de către Județul Neamț a tuturor resurselor financiare necesare pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Art.4: Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, beneficiarul proiectului, toate actele necesare, inclusiv contractul de finanțare.

Art.5: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 12

Din 30 ianuarie 2019