ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare

a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

              Examinând expunerea de motive nr.1.378/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.1.378/2019 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale şi al Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit.„c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Conducerile compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Neamţ vor lua măsuri pentru reactualizarea, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, a fişelor posturilor.

Art.3: În mod corespunzător, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.359/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 13

Din 30 ianuarie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 13.PDF