ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.14, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.1.737/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.1.737/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Construirea de locuințe de serviciu pentru funcționari”, în valoare totală de 14.562.047,20 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 11.706.858,79 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 24 de luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Construirea de locuințe de serviciu pentru medici rezidenți și specialiști”, în valoare totală de 8.993.677,49 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 7.101.082,11 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 24 de luni, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Sistem supraveghere video”  pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Roman din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, în valoare totală de 20.796 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 16.796 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 30 de zile calendaristice,  conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Rafturi metalice mobile” – Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț (faza DALI), în valoare totală de 459.990,93 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 149.203,95 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 4 luni, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Construire rețea exterioară de canalizare” la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Neamț, în valoare totală de 62.981 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 50.605 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 2 luni, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Extindere sistem supraveghere video” la Complexul de Servicii „Romanița”, în valoare totală de 18.843,07 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă 16.106,07 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 30 zile, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Înlocuire învelitoare acoperiș” la Complexul de Servicii „Romanița”, în valoare totală de 452.797,18 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 406.377,42 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 3 luni, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în perioada martie-mai 2018, în valoare totală de 313.934,50 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 306.140,00 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 6 luni, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.10: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 14

Din 30 ianuarie 2019