ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț- Secții Medicale, Chirurgicale, Centru de Radioterapie și Oncologie Medicală

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.4, alin.(2) și art.(6), alin.(1)-(3) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.2.008/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.2.008/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Hotărârea nr.1/2019 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, Procesul-verbal de constatare nr.3/2019 întocmit de Comisia mixtă numită prin Ordinele Prefectului nr.358 și 361/2018, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(3), lit. „f”, alin.(5), lit.„a”, pct.3 şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț-Secții Medicale, Chirurgicale, Centru de Radioterapie și Oncologie Medicală”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Studiul de prefezabilitate privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții de interes județean „Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț-Secții Medicale, Chirurgicale, Centru de Radioterapie și Oncologie Medicală”, cu o valoare totală estimată de 1.020.072,40 mii lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în valoare de 447.449,60 mii lei (inclusiv TVA) conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 17

Din 30 ianuarie 2019