ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.340/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul comisiilor pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, constituite la nivelul unităților de învățământ special din județul Neamț

 

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere dispozițiile art.12, alin (6) și (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1409/2007 cu privire la aprobarea Strategiei Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar, precum și ale art. 79, alin.(2) din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

Examinând expunerea de motive nr.1.131/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.1.131/2019 al Direcției juridice și relații internaționale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul-verbal nr. 2015/2019;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozițiilor art. 91, alin.5, lit.„a”, pct. 1 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.340/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul comisiilor pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, constituite la nivelul unităților de învățământ special din județul Neamț, în sensul înlocuirii în componența comisiei constituite la nivelul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, a domnului Lucian-Florin Pelepco cu doamna Gabriela Banu.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 18

Din 30 ianuarie 2019