ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.181, alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.2, alin.(3) din anexa la Ordinul ministrului sănătății nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.1.094/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

  Văzând raportul de specialitate nr. 1.094/2019 al Direcţiei de management, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul-verbal nr. 2016/2019;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispozitiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică alin.(2) al art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.90/2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director financiar-contabil și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, în sensul înlocuirii în componența comisiei de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, a domnului Andrei- Octavian Tărantuș- Bărbuleț cu domnul Cătălin Chiței.

Art.2:  Se modifică alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.204/2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, în sensul înlocuirii în componența comisiei de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț a domnului Andrei-Octavian Tărantuș-Bărbuleț cu domnul Cătălin Chiței.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor  interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 19

Din 30 ianuarie 2019