ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind atribuirea și încheierea contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ” din Zona 1, județul Neamț”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2, lit.„e” și art.29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6, alin.(1), lit.„e”, art.13, alin.(1), lit.„b” și alin.(2) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.21, alin.(1) al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 75/2008, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.856/2019 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.856/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură judeţeană și al Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(5), lit.„a”, pct.13 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ din Zona 1, județul Neamț”, către Societatea Comercială GIREXIM UNIVERSAL S.A, ofertant declarat câștigător, ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică.

Art.2: Se aprobă încheierea contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ – teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ din Zona 1, județul Neamț”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) La data încheierii procesului verbal de predare-primire a bunurilor între Județul Neamț și operatorul Societatea Comercială GIREXIM UNIVERSAL S.A, se revocă dreptul de administrare constituit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț asupra bunurilor proprietatea Județului Neamț, aferente proiectului „ Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”, cu o valoare totală de 3.389.141,70 lei (inclusiv TVA), având datele de identificare prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La data încheierii procesului verbal de predare-primire a bunurilor între Județul Neamț și operatorul Societatea Comercială GIREXIM UNIVERSAL S.A, se revocă dreptul de administrare constituit în favoarea unităților administrativ-teritoriale din Zona 1 asupra platformelor de colectare a deșeurilor, proprietatea Județului Neamț, aferente proiectului „ Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”, cu o valoare totală de 2.021.022,50 lei (inclusiv TVA), având datele de identificare prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Bunurile prevăzute la alin.(1) și (2) vor fi concesionate operatorului de salubrizare desemnat pentru Zona 1, respectiv Societatea Comercială GIREXIM UNIVERSAL S.A., pe durata valabilității contractului prevăzut la art.2.

Art.4: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.97/2015 privind aprobarea transmiterii în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț a unor bunuri din patrimoniul Județului Neamț, cu modificările ulterioare, anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț 123/2015 privind darea în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ a unor bunuri aflate în proprietatea Judeţului Neamţ, cu modificările ulterioare, precum și Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.242/2015 privind darea în administrare a platformelor de colectare a deșeurilor realizate în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al  Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”, cu modificările ulterioare.

Art.5: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și reprezentantul Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 2

Din 30 ianuarie 2019