ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 58, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.1.189/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.1.189/2019 al Direcţiei generale buget finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă utilizarea sumei de 25.000 mii lei, provenită din excedentul bugetului local al Județului Neamț pe anul 2018, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2019.

Art.2: Se aprobă utilizarea sumei de 3.000 mii lei, provenită din excedentul bugetului local al Județului Neamț pe anul 2018, pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile și cheltuielile secţiunii de funcționare pe anul 2019.

 Art.3: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 5

Din 30 ianuarie 2019