ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 306/2018 privind aprobarea unor activităţi finanţate integral din venituri proprii la nivelul Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.71, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.8, alin.(4) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.1026/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.2781/2018 a Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 1026/2019 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se completează Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.306/2018 privind aprobarea unor activităţi finanţate integral din venituri proprii la nivelul Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ, după cum urmează:

1.       La art.1, după litera „d” se introduce o nouă literă, litera „e”, cu următorul cuprins:

 „e) servicii specifice de bibliotecă, oferite contra cost: elaborarea, la cerere, a unor bibliografii și documentări complexe; servicii de multiplicare, listare, scanare după documentele din colecția bibliotecii, imprimarea informației din bazele de date ale bibliotecii și de pe Internet; servicii de legătorie a dosarelor de arhivare sau a diferitelor categorii de documente; împrumut interbibliotecar; servicii filmare, prelucrare și copiere imagini video pe suport electronic”.

2.   La art.2, după litera „d” se introduce o nouă literă, litera.„e”, cu următorul cuprins:

  „e) sume percepute  pentru obținerea permisului de acces la serviciile bibliotecii, pentru realizarea la cerere a unor bibliografii și documentări complexe, taxe de multiplicare, listare, scanare după documente din colecțiile bibliotecii, taxe pentru serviciile de imprimare a informației din bazele de date ale bibliotecii și de pe Internet, taxe pentru legarea dosarelor de arhivare a diferitelor categorii de documente, taxe percepute pentru împrumut interbibliotecar, taxe pentru filmare, prelucrare și copiere imagini video pe suport electronic, contravaloarea cursurilor de însușire a unor limbi străine, taxe percepute pentru materialele necesare cursanților, precum și alte venituri pentru activități/servicii compatibile cu misiunea bibliotecii”.

Art.II: Direcţia Generală Buget-Finanţe şi conducerea Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 6

Din 30 ianuarie 2019