ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.21, alin.(2) și (3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.957/2019 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 957/2019 al Direcției de management și al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se completează Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 25/27.08.1999, cu modificările și completările ulterioare, precum si anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 43/2018 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț.

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 7

Din 30 ianuarie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 7.PDF