ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea fondurilor necesare organizării și desfășurării olimpiadelor și concursurilor școlare județene în anul 2019

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.111, alin.(5) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

           Examinând expunerea de motive nr.1.015/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.233/2019 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.1.015/2019 al Direcţiei generale buget finanţe și al Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.1 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă finanțarea din bugetul Județului Neamț pe anul 2019, cu suma de 25 mii lei, a cheltuielilor efectuate în anul 2019 în legătură cu organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare județene, de către Inspectoratul Școlar Județean Neamț.

Art.2: (1) Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ are obligația de a utiliza fondurile prevăzute la art.(1) pentru finanțarea exclusivă a cheltuielilor prevăzute în adresa nr. 233/2019, precum și să restituie sumele rămase neutilizate.

 (2)   Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ are obligația de a prezenta, în termen de 30 de zile de la finalizarea olimpiadelor și concursurilor școlare județene, documente justificative privind cheltuielile efectuate, documente ce vor fi transmise având pe fiecare pagină mențiunea „conform cu originalul”, cu semnătura beneficiarului în original.

 (3) În situația nerespectării dispozițiilor legale și pe cele ale prezentei hotărâri, Inspectoratul Școlar Județean Neamț are obligația de a restitui sumele neacceptate pentru decontare, în termen de 15 zile de la data înștiințării în scris de către Consiliul Județean Neamț.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 8

Din 30 ianuarie 2019