ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier judeţean

al doamnei Lăcrămioara Azoiței

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.100, alin (33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.3935/2019 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.23/2019 a Partidului Național Liberal – Filiala Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.3935/2019 al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi procesul verbal nr. 4.002/2019 al Comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 89 și art. 90 coroborate cu prevederile art. 31, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Lăcrămioara AZOIȚEI.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 20

Din 27 februarie  2019