ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unor imobile în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.9, alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.3.035/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită la solicitarea nr.4.336/2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.3.035/2019 al Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr.1.181/2019 a primarului Comunei Doljești, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a” pct.1 și 2  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei Doljești în domeniul public al Județului Neamț a unor imobile (terenuri și construcții) situate în Comuna Doljești, având datele de amplasament prevăzute în anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unor obiective de interes public județean, respectiv un centru de zi și patru locuințe protejate, destinate persoanelor cu dizabilități.

Art.2: Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

  

 

 

Piatra Neamț

Nr. 21

Din 27 februarie  2019

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 21.PDF