ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plății cotizației anuale datorate de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației „Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență”,

pentru anul 2019

 

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.35, alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.6 din Statutul Rețelei Destinațiilor Europene de Excelență AISBL (EDEN) însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.206/2018;

Examinând expunerea de motive nr.3493/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3493/2019 al Direcţiei de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, al Direcției generale buget finanțe și al Direcției juridice și relații internaționale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă plata cotizației anuale, datorată pentru anul 2019 de Județul Neamț, în calitate de membru al Asociației „Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență”-Rețeaua EDEN, respectiv contravaloarea în lei a sumei de 400 euro.

Art.2: Direcţia de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și Direcția generală buget finanțe vor lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

  

 

Piatra Neamț

Nr. 22

Din 27 februarie  2019