ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind atribuirea și încheierea contractului de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, Județul Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.6, alin.(1), lit.„e”, art.13, alin.(1), lit.„b” și alin.(2) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.2560/2019 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.2560/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură judeţeană și al Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(5), lit.„a”, pct.13 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea contractului de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, Județul Neamț, către Societatea Comercială ECO SUD S.A., ofertant declarat câștigător, ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică.

Art.2: Se aprobă încheierea contractului de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, județul Neamț, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă redevența și tarifele aferente serviciilor prestate de operator, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: (1) La data încheierii procesului verbal de predare-primire a bunurilor între Județul Neamț și operatorul Societatea Comercială ECO SUD S.A., se revocă dreptul de administrare constituit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț asupra bunurilor proprietatea Județului Neamț, cu o valoare totală de 41.924.756,03 lei (inclusiv TVA), având datele de identificare prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (2) Bunurile prevăzute la alin.(1) vor fi concesionate operatorului de salubrizare desemnat, respectiv Societatea Comercială ECO SUD S.A., pe durata valabilității contractului prevăzut la art.2.

Art.5: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică următoarele acte administrative:

– art.1, alin. (3) al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.71/2015 privind darea în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț a activității de administrare a depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov;

– art.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț 282/2017 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”, cu completările ulterioare.

Art.6: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

  

 

Piatra Neamț

Nr. 23

Din 27 februarie  2019

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 23.PDF