­­­­ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri realizate prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.29, alin.(1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6, alin.(1), lit.„e” și art.16 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.2.561/2019 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.2.561/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură judeţeană și al Direcției de management, adresa nr.34/2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(4), lit.„a”, alin.(5), lit.„a”, pct.13 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț asupra bunurilor proprietatea Județului Neamț, respectiv echipamente de colectare a deșeurilor (containere cu o capacitate de 1,1 m³), aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”, cu o valoare totală de 634.904,23 lei (inclusiv TVA), având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă concesionarea bunurilor prevăzute la art.1 operatorilor de salubrizare zonali Societatea Comercială GIREXIM UNIVERSAL S.A- Zona 1, Societatea Comercială ROSSAL S.R.L.- Zona 2, Asocierea Societatea Comercială ROSSAL S.R.L.- Societatea Comercială DIASIL SERVICE S.R.L.- Zona 3, Societatea Comercială EDIL INDUSTRY S.R.L.- Zona 4, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Prevederile art.1 și 2 vor intra în vigoare la data încheierii proceselor-verbale de predare-primire a bunurilor între Județul Neamț și operatorii de salubrizare zonali.

Art.4: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.97/2015 privind aprobarea transmiterii în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț a unor bunuri din patrimoniul Județului Neamț, cu modificările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.123/2015 privind darea în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ a unor bunuri aflate în proprietatea Judeţului Neamţ, cu modificările ulterioare.

Art.5: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și reprezentantul Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 24

Din 27 februarie  2019

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 24.PDF