­­­­

ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrării unui imobil aflat în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.2.820/2019 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr.1.917/2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.2.820/2019 al Direcției de management, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.„c”, alin.(5), lit.„a”, pct.1 și 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

    

Art.1: Se aprobă dezmembrarea unui imobil – fost salon dans Dobreni (NC 54195/UAT Dobreni), proprietate publică a Județului Neamț, în 2 loturi, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2: (1) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor necesare îndeplinirii tuturor formalităților de cadastru și de publicitate imobiliară, și se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, actul notarial de dezmembrare.

(2) Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 26

Din 27 februarie  2019

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 26.PDF