­­­­

ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1.207/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.954/2019 a Companiei Județene APA SERV S.A.;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.207/2019 al Direcției juridice și relații internaționale și al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(2), lit.„d” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă un mandat special persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Județene APA SERV S.A. în vederea luării oricăror măsuri ce se impun, inclusiv introducerea unor acțiuni în justiție, pentru recuperarea daunelor cauzate societății de persoanele responsabile de producerea unui prejudiciu estimat de Compania Județeană APA SERV S.A la o valoare de 1.916.713,03 lei.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituțiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 27

Din 27 februarie  2019