­­­­

 ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.3.731/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.3.731/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Demolare clădire existentă și construire clădire administrativă corp C5 la Centrul Militar Județean Neamț”, în valoare totală de 1.635.697,47 lei (inclusiv TVA), din care construcții+montaj în sumă de 1.416.358,57 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 12  luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Sistem supraveghere video”  la Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare, în valoare totală de 62.326 lei (inclusiv TVA), din care construcții+montaj în sumă de 57.327 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 30 de zile,  conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”, în valoare totală de 736.855 lei (inclusiv TVA), din care construcții+montaj în sumă de 510.926 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 12 luni,  conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 28

Din 27 februarie  2019