­­­­

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.16, alin.(1) și (2), art.17, alin.(1), lit.„d” și „f” din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene;

Examinând expunerea de motive nr.3598/2019 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr.22413/2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3598/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. „b” și „d”, alin (5), lit.„a”, pct.13, alin.(6), lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.5 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice”, cu modificările și completările ulterioare, acesta urmând să aibă conținutul:

Art.5: Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public și a stațiilor de reîncărcare prevăzute la art.4, precum și altor activități eligibile proprii, ale Județului Neamț, din cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice”, în cuantum de 49.629.269,65 lei, inclusiv TVA.”.

Art.II: Se aprobă modificarea și completarea art.6 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice”, cu modificările și completările ulterioare, acesta urmând să aibă conținutul:

„Art.6: (1) Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț, reprezentând cofinanțarea în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice”, respectiv contribuția de minimum 2% din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect, în cuantum de 992.585,39 lei, inclusiv TVA.

(2) Se aprobă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de 7.980.000,00 lei.”.

Art.III: Se aprobă actul adițional nr.1 la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice”, cu modificările și completările ulterioare, acesta urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IV: Se modifică anexa nr.3 – Lista cheltuielilor estimative din cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice”, cu modificările și completările ulterioare, aceasta urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.V: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.VI: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 29

Din 27 februarie  2019

 

 

 

  

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 29.PDF