ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea organizării unui eveniment de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.3506/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.2517/2019 a Primarului Orașului Târgu Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.3506/2019 al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă, al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit.„a” și „c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Orașul Târgu Neamț, prin Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț, în vederea realizării evenimentului de interes public județean, respectiv, organizarea primei ediții a festivalului internațional de folk B Zone Folk România, ce va avea loc în perioada 2 – 5 mai 2019, în Orașul Târgu Neamț, județul Neamț.

(2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Orașul Târgu Neamț, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării evenimentului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 166.000 lei, ce va fi utilizată pentru plata cheltuielilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă și Direcția Generală Buget Finanțe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

  

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 37

Din 27 februarie  2019

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 37.PDF