ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2, alin.(1), art.3, alin.(1) și ale art.18¹, alin.(2), lit.„d” din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.3.717/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.365/2019 a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.3.717/2019 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit.„a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv, organizarea celei de-a X-a ediții a Turneului Internațional de Șah „Cupa Orașului Bicaz”, ce va avea loc în perioada 28-31 martie 2019, în orașul Bicaz, județul Neamț.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunilor prevăzute la alin.(1), în cuantum de 15.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția Generală Buget Finanțe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia Juridică și Relaţii Internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

  

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 38

Din 27 februarie  2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 38.PDF