ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind participarea Județului Neamț la organizarea evenimentului

 „Întrunirea rețelei EDEN – European Destinations of Excellence”

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.3494/2019 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.3494/2019 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și al Direcţiei generale buget finanţe, adresele nr.20366/BGT/2018, nr.24749/BGT/2018 și nr.21.551/BGT/2019 ale Ministerului Turismului, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.10, şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă participarea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, la organizarea evenimentului „Întrunirea rețelei EDEN – European Destinations of Excellence”, ce va avea loc în perioada 10 -12 aprilie 2019, în municipiul Piatra Neamț.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ pentru organizarea evenimentului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 100.000 lei,  ce va fi utilizată pentru plata cheltuielilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și Direcţia generală buget finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 41

Din 27 februarie  2019

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 41.PDF