ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.300/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA)

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.5.395/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.5.395/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Direcției generale buget-finanțe și al Direcției juridice și relații internaționale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„e”, alin.(3), lit.„d”, alin.(5), lit.„a”, pct.1, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: (1) Se aprobă modificarea alin.(2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.300/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA), cu modificările și completările ulterioare, urmând ca acesta să aibă conținutul:

„ (2) Valoarea totală a proiectului prevăzut la alin.(1) este de 7.909.693,66 lei, din care Județul Neamț va angaja cheltuieli în valoare de 706.333,30 lei, cu o contribuție proprie de 2%, în sumă de 14.126,67 lei.”

(2) Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.300/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA), cu modificările și completările ulterioare, urmând ca aceasta să aibă conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget-finanțe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 43

Din 19 martie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 43.PDF