ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării tarifelor vizând activitatea de eliminare a  deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov și a modelului contractului de prestări servicii de depozitare

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8, alin.(3), lit. „k”, art.43, alin.(4) – (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6, alin.(1), lit.„k” și „l”, art.13, alin.(3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, precum și ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

         Examinând expunerea de motive nr.5297/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.864/2019 a S.C. ECO SUD S.A.;

          Văzând raportul de specialitate nr. 5297/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

             Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

        În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5) lit. ”a”, pct.13  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea contractului de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, județul Neamț nr.4145/893/2019, conform modelului de act adițional prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   (2) În mod corespunzător, se modifică tarifele aferente activităților prestate, aprobate potrivit pct.2 al anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 23/27.02.2019 privind atribuirea și încheierea contractului de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, Județul Neamț.

Art.2: Se aprobă modelul contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat de către operatorul S.C. ECO SUD S.A. cu colectorii de deșeuri, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.315/2017 pentru aprobarea modelului contractului de prestări servicii privind depozitarea în Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.296/2018 pentru aprobarea tarifelor pentru activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov.

Art.4: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 44

Din 19 martie 2019

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 44.PDF