ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri de realizare a unor obiective de investiții prin Programul „Construcția de locuințe de serviciu”

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3, alin.1-3 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.874, alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.719/2016 pentru aprobarea Programului "Construcţia de locuinţe de serviciu";

Examinând expunerea de motive nr.5.078/2019 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 3.356/2019 a Agenției Naționale pentru Locuințe;

Văzând raportul de specialitate comun nr.5.078/2019 al Direcției de management, al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„c ”, ale art. 97, precum și ale art.124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă darea în folosință gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe, a terenului destinat realizării obiectivelor de investiții de interes județean „Construirea de locuințe de serviciu pentru funcționari” și, respectiv „Construirea de locuințe de serviciu pentru medici rezidenți și specialiști”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada realizării investițiilor.

Art.2: (1) Se aprobă elaborarea, pe cheltuială proprie, din bugetul Județului Neamț, a documentaţiilor tehnico-economice pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei – apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, iluminat, telefonie, căi de acces și spaţii verzi.

(2) Lucrările de utilități în interiorul perimetrului destinat locuințelor de serviciu vor fi realizate cu 90 de zile înainte de termenul de punere în funcțiune a investițiilor prevăzute la art.1, ce va fi comunicat de Agenția Națională pentru Locuințe, din bugetul Județului Neamț.

Art.3: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană, Direcția de management, precum și Direcția generală buget finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 45

Din 19 martie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 45.PDF