ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind asocierea Județului Neamț cu Federația Română de Tenis în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1), art.3 alin.(1) și ale art.18¹ alin.(2) lit.”d” din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.5164/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.357/2019 a Federației Române de Tenis;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5164/2019 al Direcţiei generale buget finanţe și al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Federația Română de Tenis, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv organizarea meciului România-Zimbabwe din cadrul Cupei Davis, contând pentru primul tur al Grupei a-II-a, Zona Europa/Africa, în perioada 5-6 aprilie 2019, la Sala Polivalentă din Piatra Neamț, județul Neamț.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 150.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Federația Română de Tenis, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 46

Din 19 martie 2019

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 46.PDF