ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit (17,5%) și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2019, precum și estimările pe anii 2020-2022

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.6, alin.(1), (8), (9), (10) și (11) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019;

Examinând expunerea de motive nr.5.561/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.6.440/18.03.2019 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.5.561/2019 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit (17,5%), pentru anul 2019, precum și estimările pe anii 2020-2022, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2019, precum și estimările pe anii 2020-2022, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 48

Din 21 martie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 48.PDF