ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru luarea unor măsuri privind patrimoniul Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.249/2018 privind acordarea unui mandat special;

Examinând expunerea de motive nr. 4677/2019 a domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Judeţean Neamţ întocmită în baza adresei nr.3761/2019 a Companiei Județene Apa Serv S.A.;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4677/2019 al Direcției de Management, al Direcției Generale Buget Finanțe şi al Direcției Juridice și Relații Internaționale, rezoluția nr.1886/2019 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț, Decizia nr.6/2019 a Consiliului de Administrație al Companiei Județene Apa Serv S.A, Hotărârea nr.16/2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Județene Apa Serv S.A, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c”și lit.”d”, ale art. 97 și ale art.122 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă trecerea din patrimoniul Companiei Județene Apa Serv S.A. în domeniul privat al Județului Neamț a unor bunuri imobile în valoare totală de 6.513.204 lei, identificate conform anexei care face parte ingrantă din prezenta hotărâre.

 (2) În mod corespunzător, se completează anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 43/2018  privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț.

Art.2: Se aprobă stingerea creanței de 6.513.200 lei, reprezentând valoarea cu care capitalul social al Companiei Județene Apa Serv S.A. a fost diminuat, precum și plata către agentul economic a sumei de 4 lei, reprezentând diferența de valoare a bunurilor trecute în patrimoniul Județului Neamț.

Art.3: (1) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor legate de ducerea la îndeplinire a prevederilor de la art.1 și art.2, respectiv cheltuieli notariale și de publicitate imobiliară, alte taxe, tarife, etc.

(2) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Neamț să semneze în numele și pentru Județul Neamț orice act notarial necesar pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art.1 și 2.

Art.4: Direcția de Management și Direcția Generală Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 49

Din 26 martie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 49.PDF