ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.220/2018

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile art. 181, alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2, alin.(2) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.4.983/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.5343/2019, nr.6880/2019 și nr. 8451/2019 ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;

   Văzând raportul de specialitate nr. 4.983/2019 al Direcţiei de management, Deciziile nr.632 și 634/2018, precum și nr.107, 149 și 195/2019 ale managerului Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.220/2018 privind avizarea comisiilor de concurs/examen, respectiv a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, după cum urmează:

„Art.1: (1) Se avizează comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, după cum urmează:

Președinte: -dr. Codruţ Munteanu – manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

Membri:Cătălin Chiței – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

            Cristina Mititelu- reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

         – Veronica Vasiliu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                        – Anca Brînduşa Movilă – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

            Observatori: -Iosif Koszeghi – reprezentant al Colegiului  Medicilor Neamţ;

          Ionuţ Bogdan Nistor – liderul Sindicatului “Solidaritatea Sanitară”;

            Secretar:Ramona Cipriana Sorlescu, economist în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;

            Membru supleant: Mirela Grădinaru – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț.

  (2) Se avizează comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, după cum urmează:

  Președinte: – Rodica Stan – medic şef Secţie Psihiatrie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

  Membri: –Dan-Vasile Constantin – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                  -Nicoleta Buzenschi – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

    -Adriana Elena Bosovici – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                -Constantin Oprea  – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

    Observatori:  – Gina- Iuliana Țicală – reprezentant al Colegiului  Medicilor Neamţ;

            -Niculina Mihaela Bălan – reprezentant al Sindicatului “Solidaritatea Sanitară”;

    Secretar: Ramona Cipriana Sorlescu, economist în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.”.

Art.2: Se modifică alin.2 al art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.220/2018 privind avizarea comisiilor de concurs/examen, respectiv a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea

funcțiilor de director medical și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, după cum urmează:

Art.2: (2) Se avizează comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, după cum urmează:

  Președinte: – Rodica Stan – medic şef Secţie Psihiatrie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

  Membri:    Cătălin Chiței – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

       -Angela Conache-Gavriliu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

       – Iulian Luca – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

       -Constantin Oprea  – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

    Observatori: -Roxana  Andronache – reprezentant al O.A.M.G.M.A.M.R. – Filiala Neamţ;

 -Niculina Mihaela Bălan – reprezentant al Sindicatului “Solidaritatea Sanitară”;   

    Secretar: Carmen Nicoleta Moroșan, șef serviciu, Serviciul resurse umane, normare, organizare și salarizare din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.”.

   Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor  interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 50

Din 26 martie 2019