ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri din patrimoniul

Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.866, art.868, alin.(1) și art. 869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.5558/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.6605/2019 a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5558/2019 al Direcției de management și al Direcției juridice și relații internaționale, Hotărârea nr. 24/2019 a Comitetului director al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Hotărârea nr. 6/2019 a Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, ale alin.(4), lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă revocarea dreptului de administrare, constituit în favoarea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, asupra bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  (2) În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.174/2011 privind luarea unor măsuri referitoare la imobilul ”Staţiunea Neguleşti” și  Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 306/2017 privind darea în administrare a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Neamț, se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 43/2018  privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț.

Art.2: Direcția de management și conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 51

Din 26 martie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 51.PDF