ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unui acord de parteneriat cu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

  

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.55, alin.(3) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.5, lit.”f”, ale art.112, alin.(3), lit.”q” și ale art.135, alin.(1), lit.”a” din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 5499/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.8672/2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5499/2019 al Direcției juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul art. 91 alin.(5), lit.„a”, pct.2, al alin. (6) lit „a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 3 ani a acordului de parteneriat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.49/2018, încheiat între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Județean Neamț, cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în vederea realizării proiectului ”Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție”, care are drept scop principal dezvoltarea unor servicii specifice pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție socială, integrarea lor socio-profesională și inserția mai facilă pe piața muncii.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordul de parteneriat.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 55

Din 26 martie 2019