ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Un nou start”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi", ale Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr.1680/2018 pentru aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" şi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi", precum și ale Ghidului solicitantului pentru Programul de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”;

Examinând expunerea de motive nr.5580/2019 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 1917/2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.5580/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Direcției de management, Direcției juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.„b” și „d”, alin. (5), lit. „a, pct.2, art. 97 şi ale art.123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a proiectului „Un nou start”, având ca scop înființarea de servicii sociale de tip locuință protejată și servicii sociale tip centru de zi, respectiv Locuința protejată „Mesteacăn”, Locuința protejată „Arinul”, „Locuința protejată „Floare de colț” și Centrul de zi Dobreni, în valoare totală de 3.564.529,03 lei, proiect ce va fi finanțat în cadrul Programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi".

Art.2: Se aprobă înființarea serviciilor sociale prevăzute la art.1, precum și includerea acestora în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

Art.3: Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, cu titlu gratuit, a imobilelor necesare implementării proiectului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, drept de administrare care include dreptul de a efectua lucrări de construire, reparații sau amenajări ale imobilelor.

Art.4: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a contribuției proprii în cadrul proiectului, în cuantum de 1.672.335,03 lei.

Art.5: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a sumelor proprii necesare în vederea suportării tuturor cheltuielilor neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum și a tuturor costurilor suplimentare, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului.

Art.6: Se aprobă asigurarea sustenabilității pentru o perioadă de cel puțin 10 ani, pentru cele trei locuințe protejate ce vor fi construite, și de cel puțin 5 ani, pentru Centrul de zi ce va fi reabilitat, modernizat și accesibilizat.

Art.7:   Se împuternicește doamna Marlena Panduru, director general adjunct în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, să semneze convenția de finanțare.                          

Art.8: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 56

Din 26 martie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 56.PDF