ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.5479/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.21.748/2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând raportul de specialitate nr.5479/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3), lit.„f ”, alin. (5), lit. „a”, pct.12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 157A Dulcești-Talpa, km.0+000-12+000, județul Neamț”, cu o valoare totală a restului de executat în sumă de 785.824,82 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 64.544,19 lei cu TVA, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 157A Dulcești-Talpa, km.12+000-19+960, județul Neamț”, cu o valoare totală a restului de executat în sumă de 2.581.266,09 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 76.002,64 lei cu TVA, conform anexei nr.2.

Art.3: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 155B Bodești-Urecheni, km.0+000-6+000, județul Neamț”, cu o valoare totală a restului de executat în sumă de 437.488,40 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 49.063,82 lei cu TVA, conform anexei nr.3.

Art.4: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 155B Bodești-Urecheni-Drăgănești, km.9+500-11+500, 17+000-19+250, județul Neamț”, cu o valoare totală a restului de executat în sumă de 1.360.031,04 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 72.397,26 lei cu TVA, conform anexei nr.4.

Art.5: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 155I Târgu-Neamț-Bârgăuani-Români-Siliștea, km.28+871-31+000, județul Neamț”, cu o valoare totală a restului de executat în sumă de 201.581,78 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 13.751,60 lei cu TVA, conform anexei nr.5.

Art.6: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 157H Girov-Dochia-Itrinești, km.2+800-9+000, județul Neamț”, cu o valoare totală a restului de executat în sumă de 1.742.710,27 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 612.483,03 lei cu TVA, conform anexei nr.6.

Art.7: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 155L Ghindăoani-Grumăzești, km.0+000-8+595, județul Neamț”, cu o valoare totală a restului de executat în sumă de 853.179,49 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 381.409,21 lei cu TVA, conform anexei nr.7.

Art.8: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 280 Stănița-Chicerea, km.29+343-33+140, județul Neamț”, cu o valoare totală a restului de executat în sumă de 1.099.590,76 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 378.166,30 lei cu TVA, conform anexei nr.8.

Art.9: (1) Anexele  nr.1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, următoarele:

            Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.16/2016 privind aprobarea actualizării valorii unor documentaţii tehnico-economice aferente unor obiective de investiţii de interes judeţean și aprobarea contribuției Județului Neamț pentru finalizarea acestora;

Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.56/2017 privind aprobarea actualizării valorilor totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru o serie de obiective de investiții de interes public județean;

(3) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.10: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 57

Din 26 martie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 57.PDF