ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Violența domestică nu are scuze”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.112, alin.(1) și ale art.135, alin.(1), lit.”g” din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.3, alin.(3), lit.„h” din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.5944/2019 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5944/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, al Direcției juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, adresa nr. 10.682/2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin. (1), lit.„b” și „d”, alin. (5) lit. „a”, pct.2 și 3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț, în proiectul ”Violența domestică nu are scuze”, proiect finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate,cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice, cu o valoare de 1.784.033,65 lei.

Art.2: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a contribuției proprii în cadrul proiectului, în cuantum de 5.337,93 lei, reprezentând 0,3% din valoarea totală a proiectului.

Art.3: Direcția generală buget finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 63

Din 26 martie 2019