ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.44/2019 pentru aprobarea modificării tarifelor vizând activitatea de eliminare

 a  deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov și a modelului contractului de prestări servicii de depozitare

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8, alin.(3), lit. „k”, art.43, alin.(4) – (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6, alin.(1), lit.„k” și „l”, art.13, alin.(3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, precum și ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

Examinând expunerea de motive nr.6.179/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.1245/2019 a Societății Comerciale ECO SUD S.A.;

Văzând raportul de specialitate nr. 6.179/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5) lit. ”a”, pct.13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.4 din modelul contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat de către operatorul SC ECO SUD SA cu colectorii de deșeurianexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.44/2019 pentru aprobarea modificării tarifelor vizând activitatea de eliminarea  deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov și a modelului contractului de prestări servicii de depozitare, acesta urmând să aibă conținutul:

Art.4: PREȚUL CONTRACTULUI, MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

"(1)      Tarifele pe care Prestatorul are dreptul sa le incaseze pentru serviciile care fac obiectul prezentului Contract, in conformitate cu prevederile prezentului articol, punctul 8, sunt urmatoarele:

(i)         62,62 lei/tona la care se adauga TVA, pentru deseurile municipale si asimilate acestora;

(ii)        78,44 lei/tona la care se adauga TVA, pentru alte tipuri de deseuri nepericuloase admise la depozitare.

 (2)       La tarifele mentionate mai sus la art. 4 alin. (1) se aplica TVA.

 (3)       De asemenea, in preturile mentionate mai sus este inclusa si contributia pentru economia circulara, la valoarea stabilita in legislatia incidenta in momentul semnarii prezentului contract.

 (4)       In plus, fata de tarifele mentionate la alin. (1), pentru deseurile deja receptionate la Depozitul Conform Girov, Prestatorul are dreptul de a obtine venituri din recuperare materiala de la reciclatori/colectori si/sau bonificatii de la producatorii de ambalaje prin intermediul organizatiilor de transfer de responsabilitate.

 (5)       Contravaloarea serviciilor prestate in baza prezentului Contract se determina in baza tarifelor mentionate la alin. (1), prin raportare la cantitatile de deseuri acceptate in fiecare Instalatie, astfel cum rezulta din tichetele de cantarire si din centralizatoarele mentionate la art. 3 de mai sus.

(6)        Contravaloarea serviciilor prestate in baza prezentului Contract, determinata potrivit celor aratate mai sus la alin.(5) se factureaza de Prestator dupa cum urmeaza:

                pentru deseurile receptionate de Prestator de la Beneficiar factura va fi emisa de

               Prestator catre Beneficiar in primele 5 zile lucratoare din luna ulterioara prestarii

              serviciilor.

(7)        Lunar, Prestatorul va emite o singura factura fiscala catre Beneficiar.

            (8)        Factura fiscala lunara emisa de Prestator catre Beneficiar va cuprinde toate cantitatile de deseuri aferente fiecarui serviciu prestat in luna de referinta. Factura fiscala emisa va fi insotita de anexele cuprinzand, defalcat pentru fiecare localitate de provenienta a deseurilor, cantitatile de deseuri preluate la Depozitul Conform Girov, cu mentionarea tarifului aplicat.

 (9)       In scopul emiterii facturilor fiscale mentionate in cele de mai sus, Prestatorul va transmite Beneficiarului, in format electronic (prin e-mail, la adresele specificate in prezentul Contract), un centralizator care va cuprinde exclusiv cantitatile de deseuri acceptate in luna de referinta in Depozitul Conform Girov.

 (10)     Necontestarea de catre Beneficiar a facturilor emise de Prestator in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii facturii fiscale echivaleaza cu acceptarea facturii la plata, nicio contestatie ulterioara neputand fi admisa. Plata facturilor fiscale emise de Prestator va fi efectuata in termen de 15 zile lucratoare de la primirea facturii de catre Beneficiar.

(11)      Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, partile datoreaza penalitati astfel:

a.         pentru intarzierea la plata facturilor, Beneficiarul va plati penalitati egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, incepand cu prima zi dupa data scadentei; cuantumul penalitatilor de intarziere nu poate depasi cuantumul debitului la care acestea s-au aplicat.

b.         cu exceptia cazului in care Prestatorul nu va fi platit conform prezentului Contract, pentru refuzul neintemeiat de a primi pentru depozitare deseurile Beneficiarului, in conditiile prezentului contract, Prestatorul va plati penalitati egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea de depozitare a cantitatilor de deseuri refuzate, pana la data primirii acestora.

(12)      Penalitatile de intarziere vor fi facturate distinct de catre Prestator, dispozitiile privind contestarea facturii fiscale de penalitati aplicandu-se in mod corespunzator.

(13)      In cazul nerespectarii obligatiilor de plata mentionate mai sus, Prestatorul are dreptul de a intrerupe prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract pana la achitarea integrala a debitelor restante si a penalitatilor de intarziere.

(14)      În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, art. 42, alin. 11, coroborate cu art.7 alin. (6) din Contractul de delegare prin concesiune nr. 4145/893/28.09.2019, încheiat între Județul Neamț, prin Consiliului Județean Neamț în calitate de delegatar și SC ECO SUD SA în calitate de delegat, întreruperea prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract  poate fi dispusa de Prestator in cazul indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:

i.          sumele datorate, inclusiv penalitatile, nu au fost achitate de catre debitori dupa 45 de zile de la primirea facturii fiscale emise de Prestator;

ii.         Prestatorul a notificat autoritatea contractanta (Delegatarul) cu 10 (zece) zile calendaristice inainte de întreruperea serviciilor;

iii.        Prestatorul a acordat un preaviz de 5 (cinci) zile lucratoare inainte de întreruperea serviciilor, informand in scris Beneficiarul.

(15) Reluarea serviciilor de catre Prestator se va face in termen de maxim 3 (trei) zile de la data incasarii integrale a platii contravalorii serviciilor si a penalitatilor de intarziere de catre debitorul obligatiei respective.

 (16)     Beneficiarul va putea achita si partial facturile emise de Prestator, respectand insa termenul de plata. 

 (17)     In cazul in care Prestatorul nu incaseaza contravaloarea serviciilor prestate, in cuantumul, termenii si conditiile prezentului Contract, acesta are dreptul la orice actiune pentru recuperarea debitelor restante.

 (18)     Factura fiscala reprezinta titlu executoriu.

 (19)     Partile vor negocia modalitati de garantare a platii facturilor in cazul in care se vor inregistra intarzieri de plata a contravalorii serviciilor de depozitare.

(20) In ipoteza in care partile vor incheia tranzactii de plata esalonata a debitelor restante, acestea vor fi garantate cu instrumente specifice, cu respectarea legislației în  vigoare.

(21)      In cazul in care Prestatorul se vede nevoit sa intrerupa in conformitate cu prevederile alin.13 si 14 serviciile ce fac obiectul prezentului contract, toate eventualele prejudicii aduse mediului si sanatatii populatiei vor fi imputabile Beneficiarului debitor, acesta fiind si singurul raspunzator in relatia cu autoritatile locale si cele de reglementare si control pe mediu, pentru situatia creata.

 (22)     Plata se va efectua prin transfer bancar in contul ECO SUD S.A. cod IBAN R039BRDE410SV20106164100 deschis la BRD GSG Agentia Piata Romana sau cod IBAN R059TREZ7005069XXX003080, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti.".

Art.II: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 64

Din 26 martie 2019