ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.294/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ghidului solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr.POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritată 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e- Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, precum și Instrucțiunea AMPOR nr.112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018;

Examinând expunerea de motive nr.7.361/2019 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza Scrisorii de clarificare nr.3/ nr.8.456/2019, precum și adresei nr. 8.735/2019 ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7.361/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3), lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.294/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, după cum urmează:

„Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF cu elemente de DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, în valoare totală de 60.628.181,61 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 13.776.896,66 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 24 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II: În mod corespunzător, se modifică anexele nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.294/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, acestea urmând a avea forma și conținutul prevăzute în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 65

Din 11 aprilie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 65.PDF