ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr.POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritată 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, precum și Instrucțiunea AMPOR nr.112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018;

Examinând expunerea de motive nr.7.362/2019 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza Scrisorii de clarificare nr.3/ nr.8.456/2019, precum și adresei nr. 8.735/2019 ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7.362/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1), lit. „e”, alin (5), lit.„a”, pct.9 și 13, alin.(6), lit.„a” și „c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, acesta urmând să aibă forma și conținutul prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 66

Din 11 aprilie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 66.PDF